Gyokko Ryu Kosshijutsu to Tantojutsu to Katana

Sunday  21 May  2017  10:00 AM    Sunday  21 May  2017 4:00 PM
Save (12) Saved (13)
Last update 22/05/2017
  58

Allenamento domenicale mensile, valido anche come corso aspiranti istruttori e istruttori (Shidoshi-Ho e Shidoshi) E' APERTO A TUTTI.
Insegnante: Shihan Luca Lanaro 15° Dan Jugodan Kugyo Happo Biken
Tema: Gyokko Ryu Kosshijutsu, Tanto, Katana e tema dell'anno 2017.
a Genova (Centro) Corso Aurelio Saffii N°46r
Dalle 9.30/10 circa alle 12 circa e dalle 13 alle 16 circa costo 30 Euro

sports courses
Nearby hotels and apartments
Bujinkan Dojo Genova
Corso Aurelio Saffi 46 rosso, Genova, 16121, Italy
Bujinkan Dojo Genova
Corso Aurelio Saffi 46 rosso, Genova, 16121, Italy